Zásady ochrany osobných údajov

I. Kontaktné údaje správcu

Správcom osobných údajov je spoločnosť BOST – stroje s. r. o. – prevádzkovateľ webovej stránky freyacnc.com, so sídlom: K výstavisku 582, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 30317/R (ďalej len „správca“). Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky – Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

II. Zákonný dôvod a zdroje spracovania osobných údajov

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona(teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje za účelom výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez udeleného súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu.

Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktného a dopytového formulára vyplneného na našej webovej stránke, resp. prostredníctvom e-mailovej správy či súborov cookies, ktorých ukladanie ste povolili vo vašom prehliadači.

Nezbierame a ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznaní a pod.

III. Účel a rozsah spracovaných osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom:

 • Vypracovania cenovej ponuky a vybavenia objednávky – práca s údajmi v tomto prípade zahŕňa činnosti súvisiace s vystavením cenovej ponuky, zaevidovaním a spracovaním objednávky, jej zaplatením a doručením objednaného tovaru. Bez poskytnutia vašich údajov by sme neboli schopní obslúžiť vaše požiadavky v potrebnom rozsahu.
 • Vedenia účtovníctva –vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Cielenia reklamy a aktualizácie sortimentu produktov – prostredníctvom súborov cookies získavame údaje o návštevnosti našej webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na nej. Tieto údaje zbierame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači. Viac o cookies

K vypracovaniu cenovej ponuky potrebujeme nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa (na komunikáciu a zaslanie cenovej ponuky),
 • telefónne číslo (na komunikáciu a spresnenie požiadaviek).

K spracovaniu objednávky potrebujeme ďalšie údaje, a to:

 • fakturačnú adresu a adresu doručenia,
 • obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry) – ak nakupujete ako firma alebo živnostník.

Uvedené osobné údaje sú využívané len pre nevyhnutné úkony spojené s vystavením cenovej ponuky a vybavením objednávky.

IV. Nakladanie s osobnými údajmi

Spracovaním osobných údajov poverujeme aj ďalšie subjekty – tzv. spracovateľov. Pri ich výbere dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na výkon ich činnosti. Spracovatelia, s ktorými zdieľame osobné údaje, sú povinní tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie dohodnutej služby.

Medzi spracovateľov, ktorých služby využívame, patria:

 • prepravné spoločnosti,
 • účtovná firma,
 • správca webovej stránky,
 • poskytovateľ hostingových služieb,
 • poskytovateľ nástrojov na analýzu webovej stránky.

V. Doba spracovania údajov

Osobné údaje poskytnuté na účely plnenia objednávky spracovávame po celú dobu jej vybavovania, až po jej zaplatenie a doručenie tovaru, ako aj po dobu potrebnú na účely archivovania, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom súborov cookies, spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies – t. j. po dobu, kedy máte ukladanie cookies vo svojom prehliadači povolené.

VI. Práva pri ochrane osobných údajov

Z dôvodu spracúvania vašich osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva:

 • Prístup k údajom – máte právo požadovať informácie ohľadom vašich osobných údajov – či sú spracúvané, v akom rozsahu, za akým účelom, komu boli poskytnuté a ako dlho ich budeme uchovávať.
 • Oprava osobných údajov – máte právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. 
 • Námietka proti spracúvaniu osobných údajov – máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu, ak sa domnievate, že sú osobné údaje spracovávané v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Vymazanie osobných údajov – tzv. právo byť zabudnutý alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak už nie sú potrebné na uvedené účely alebo ak už nie je zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. 
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe udeleného súhlasu v bežne používanom formáte k vám alebo k inému správcovi podľa vášho želania.

Pri uplatnení niektorého z vyššie uvedených práv vás budeme o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: cnc@freyacnc.com alebo priamo na našu adresu.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia technického, personálneho a kontrolného charakteru, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň ochrany vašich osobných údajov. 

Osobné údaje v elektronickej forme ukladáme v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. 

V Trenčíne, 04.08.2022

​Prečítajte si aj naše Obchodné podmienky a Pravidlá využívania cookies.