Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti BOST – stroje s. r. o. a kupujúceho.

Zaslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, ktorý tak učinil, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti BOST – stroje s. r. o.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.freyacnc.com. Spoločnosť BOST – stroje s. r. o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.).

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci: spoločnosť BOST – stroje s. r. o., K výstavisku 582, 911 01 Trenčín

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba označená v hlavičke objednávky resp. zmluvy, ktorá kontaktuje predávajúceho za účelom nákupu tovaru

Prepravca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru

Objednávka kupujúceho: objednávka, ktorú vystavuje kupujúci v písomnej forme, e-mailom alebo telefonicky (bez ohľadu na jej formu je záväzná dňom jej prijatia predávajúcim)

Potvrdenie objednávky predávajúcim: potvrdenie objednávky spoločnosťou BOST – stroje s. r. o. písomne alebo e-mailom (za potvrdenie objednávky sa považuje aj vystavenie zálohovej faktúry zo strany predávajúceho alebo písomná či e-mailová komunikácia prebiehajúca v zmysle realizácie objednávky týkajúca sa priebehu objednávky, dodacieho termínu a pod.)

Adresa predávajúceho: BOST – stroje s. r. o., K výstavisku 582, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, IČ DPH: SK2024 058 982 (podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 30317/R)

Miesto dodávky: adresa, sídlo kupujúceho (ak nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky)

II. Realizácia obchodu

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe nasledujúcich náležitostí:

a) Objednávka kupujúceho, ktorej súčasťou sú nasledovné údaje: obchodné meno kupujúceho, adresa predávajúceho a kupujúceho, resp. adresa prevádzky, kontaktné údaje kupujúceho, kontaktná osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho, miesto dodávky, ak nie je zhodné s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, spôsob dopravy, bankové spojenie, identifikácia tovaru, počet kusov, cena/ks, cena celkom.

Spôsob doručenia objednávky k rukám predávajúceho:

b) Potvrdenie objednávky predávajúcim, vrátane špecifikácie množstva a typu tovaru, ceny, dodacieho termínu, platobných podmienok, resp. iných náležitostí. Objednávka je predávajúcim potvrdená písomnou formou alebo e-mailom. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj písomná a e-mailová komunikácia prebiehajúca v zmysle realizácie objednávky ohľadom priebehu objednávky, dodacieho termínu a pod. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj vystavenie zálohovej faktúry zo strany predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky je záväzné.

III. Termín dodania

Termín dodania je pre jednotlivé objednávky stanovený individuálne. Termín určený predávajúcim je približný a nie je záväzný. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej skorším dodaním tovaru alebo oneskorením.

IV. Dodacie podmienky

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetok tovar, ktorý kupujúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať tovar, ktorý dodať môže. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Čiastočné dodávky sú prípustné.

V. Platobné podmienky

Cena záväzná pre predávajúceho a kupujúceho je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru a požadovať pred dodávkou zálohu až do výšky 100 % hodnoty objednávky.

Splatnosť faktúr s náležitosťami daňového dokladu vystavených predávajúcim je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Splatnosť zálohových faktúr vystavených predávajúcim je 7 dní od dátumu vystavenia zálohovej faktúry. Dátum splatnosti faktúr s náležitosťami daňového dokladu a zálohových faktúr vystavených predávajúcim je uvedený na danej faktúre.

VII. Cenové podmienky

V dôsledku zmien kurzov, daní a iných poplatkov, ktorých vývoj predávajúci nemôže ovplyvniť, si predávajúci vyhradzuje právo na úpravu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Cena záväzná pre predávajúceho a kupujúceho je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu.

VIII. Ochrana osobných údajov

Všetky požadované údaje slúžia výlučne k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovanie objednávky, dodanie tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle legislatívy Európskej únie – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viac o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov.

IX. Právne vzťahy

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

V Trenčíne, 04.08.2022